بانک عکس صنعت نفت ایران

محمد رضا موحد مدیر عامل شرکت پایانه های نفت

محمد رضا موحد مدیر پایانه های نفت 7-4-89 (2)محمد رضا موحد مدیر پایانه های نفت 7-4-89