بانک عکس صنعت نفت ایران

محمد رضا مقدم معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری

محمد رضا مقدم معاون وزیر نفت در امور پژوهش وفناوری25-2-89 (2)محمد رضا مقدم معاون وزیر نفت در امور پژوهش وفناوری25-2-89 (3)محمد رضا مقدم معاون وزیر نفت در امور پژوهش وفناوری25-2-89 (4)محمد رضا مقدم معاون وزیر نفت در امور پژوهش وفناوری25-2-89 (5)محمد رضا مقدم معاون وزیر نفت در امور پژوهش وفناوری25-2-89 (6)محمد رضا مقدم معاون وزیر نفت در امور پژوهش وفناوری25-2-89