بانک عکس صنعت نفت ایران

محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی

محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (1)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (2)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (3)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (4)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (5)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (6)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (7)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (8)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (9)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (10)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (11)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (12)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (13)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (14)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (15)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (16)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (17)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (18)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (19)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (20)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (22)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 2-4-93 (23)محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل پتروشیمی،آزاده عبدالله نژاد )