بانک عکس صنعت نفت ایران

محسن جزائری، مدیر پروژه فاز 19 بخش فراساحل تاسیسات دریایی

محسن جزائری، مدیر پروژه فاز 19 بخش فراساحل تاسیسات دریایی، نازیلا حقیقتی،7-2-94 (1)محسن جزائری، مدیر پروژه فاز 19 بخش فراساحل تاسیسات دریایی، نازیلا حقیقتی،7-2-94 (2)محسن جزائری، مدیر پروژه فاز 19 بخش فراساحل تاسیسات دریایی، نازیلا حقیقتی،7-2-94 (14)محسن جزائری، مدیر پروژه فاز 19 بخش فراساحل تاسیسات دریایی، نازیلا حقیقتی،7-2-94 (15)محسن جزائری، مدیر پروژه فاز 19 بخش فراساحل تاسیسات دریایی، نازیلا حقیقتی،7-2-94 (17)محسن جزائری، مدیر پروژه فاز 19 بخش فراساحل تاسیسات دریایی، نازیلا حقیقتی،7-2-94 (19)محسن جزائری، مدیر پروژه فاز 19 بخش فراساحل تاسیسات دریایی، نازیلا حقیقتی،7-2-94 (22)