بانک عکس صنعت نفت ایران

عماد رویایی معاون طرحهای مطالعاتی شرکت ملی نفت و رئیس پژوهشگاه ازدیاد برداشت

عماد رویایی معاون طرحهای مطالعاتی شرکت ملی نفت و رئیس پژوهشگاه ازدیاد برداشت 8-4-89 (2)عماد رویایی معاون طرحهای مطالعاتی شرکت ملی نفت و رئیس پژوهشگاه ازدیاد برداشت 8-4-89 (3)عماد رویایی معاون طرحهای مطالعاتی شرکت ملی نفت و رئیس پژوهشگاه ازدیاد برداشت 8-4-89 (4)عماد رویایی معاون طرحهای مطالعاتی شرکت ملی نفت و رئیس پژوهشگاه ازدیاد برداشت 8-4-89