بانک عکس صنعت نفت ایران

علیرضا خجسته مهر معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی و نظارت برمنابع هیدرو کربوی

علیرضا خجسته مهر معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی ونظارت بر منابع هیدرو کربونات 28-4-89 (2)علیرضا خجسته مهر معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی ونظارت بر منابع هیدرو کربونات 28-4-89 (3)علیرضا خجسته مهر معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی ونظارت بر منابع هیدرو کربونات 28-4-89 (4)علیرضا خجسته مهر معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی ونظارت بر منابع هیدرو کربونات 28-4-89علیرضا خجسته مهر معاون وزیر نفت در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدرو کربنات 28-4-89 (2)علیرضا خجسته مهر معاون وزیر نفت در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدرو کربنات 28-4-89