بانک عکس صنعت نفت ایران

منو چهر طاهایی مدیر روابط عمومی پالایش وپخش

طاهایی مدیر روابط عمومی پالایشس وپخش 10-10-88