بانک عکس صنعت نفت ایران

شهریاری مدیر عامل صادرات پتروشیمیئ

شهریاری مدیر عامل صادرات پتروشیمیئ30-1-89عکاس حسن حسینی (2)شهریاری مدیر عامل صادرات پتروشیمیئ30-1-89عکاس حسن حسینی (3)شهریاری مدیر عامل صادرات پتروشیمیئ30-1-89عکاس حسن حسینی (4)شهریاری مدیر عامل صادرات پتروشیمیئ30-1-89عکاس حسن حسینی