بانک عکس صنعت نفت ایران

مسعود سامی وند مدیر عامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

سامی وند مدیر عامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی 23-9-89 (2)سامی وند مدیر عامل شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی 23-9-89مسعود سامی وند مدیر عامل شرکت ذخیره سازی گاز مرداد 1391 مسلم عباسی (1)مسعود سامی وند مدیر عامل شرکت ذخیره سازی گاز مرداد 1391 مسلم عباسی (2)مسعود سامی وند مدیر عامل شرکت ذخیره سازی گاز مرداد 1391 مسلم عباسی (3)مسعود سامی وند مدیر عامل شرکت ذخیره سازی گاز مرداد 1391 مسلم عباسی (4)مسعود سامی وند مدیر عامل شرکت ذخیره سازی گاز مرداد 1391 مسلم عباسی (5)مسعود سامی وند مدیر عامل شرکت ذخیره سازی گاز مرداد 1391 مسلم عباسی (6)