بانک عکس صنعت نفت ایران

محمود زیرکچیان مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره

زیرکچیان مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 3-8-88 (2)زیرکچیان مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 3-8-88 (3)زیرکچیان مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 3-8-88 (4)زیرکچیان مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 3-8-88