بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه کرمانشاه

پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (1)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (3)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (7)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (14)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (16)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (36)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (37)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (41)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (43)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (48)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (50)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (57)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (58)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (67)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (75)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (76)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (79)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (89)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (93)پالایشگاه کرمانشاه،نازیلا حقیقتی 22-05-93 (100)