بانک عکس صنعت نفت ایران

شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی