بانک عکس صنعت نفت ایران

شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شعری مقدم مدیرعامل پتروشیمی آزاده عبدالله نژاد (1)شعری مقدم مدیرعامل پتروشیمی آزاده عبدالله نژاد (2)شعری مقدم مدیرعمامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 93 (17)شعری مقدم مدیرعمامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 93 (16)شعری مقدم مدیرعمامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 93 (14)شعری مقدم مدیرعمامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 93 (13)شعری مقدم مدیرعمامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 93 (12)شعری مقدم مدیرعمامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 93 (9)شعری مقدم مدیرعمامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 93 (7)شعری مقدم مدیرعمامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 93 (6)شعری مقدم مدیرعمامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 93 (5)شعری مقدم مدیرعمامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 93 (4)شعری مقدم مدیرعمامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 93 (3)شعری مقدم مدیرعمامل پتروشیمی، نازیلا حقیقتی 93 (1)