بانک عکس صنعت نفت ایران

ایرانمنش رئیس پژوهشگاه صنعت نفت

ایرانمنش رئیس پژوهشگاه صنعت نفت 28-2-89 (2)ایرانمنش رئیس پژوهشگاه صنعت نفت 28-2-89ایرانمنش رئیس پژوهشگاه صنعت نفت28-2-89