بانک عکس صنعت نفت ایران

امیرحسین زمانی نیا معاون اموربین الملل

امیرحسین زمانی نیا معاون اموربین الملل 28-01-94 حسن حسینی (1)امیرحسین زمانی نیا معاون اموربین الملل 28-01-94 حسن حسینی (2)امیرحسین زمانی نیا معاون اموربین الملل 28-01-94 حسن حسینی (3)امیرحسین زمانی نیا معاون اموربین الملل 28-01-94 حسن حسینی (4)امیرحسین زمانی نیا معاون اموربین الملل 28-01-94 حسن حسینی (5)امیرحسین زمانی نیا معاون اموربین الملل 28-01-94 حسن حسینی (6)امیرحسین زمانی نیا معاون اموربین الملل 28-01-94 حسن حسینی (7)