بانک عکس صنعت نفت ایران

ساختمان زائر سرای نفت در مشهد

ساختمان زائر سرای نفت در مشهد سال 81 سید مصطفی حسینی (1)ساختمان زائر سرای نفت در مشهد سال 81 سید مصطفی حسینی (2)