بانک عکس صنعت نفت ایران

جایگاه های قدیمی فروش فراورده های نفتی در تهران

جایگاه فروش فراورده های نفتی در تهران دهه 1330 (1)جایگاه فروش فراورده های نفتی در تهران دهه 1330 (2)جایگاه فروش فراورده های نفتی در تهران دهه 1330 (3)جایگاه فروش فراورده های نفتی در تهران دهه 1330 (4)جایگاه فروش فراورده های نفتی در تهران دهه 1330 (5)جایگاه فروش فراورده های نفتی در تهران دهه 1330 (6)جایگاه فروش فراورده های نفتی در تهران دهه 1330 (7)جایگاه فروش فراورده های نفتی در تهران دهه 1330 (8)جایگاه فروش فراورده های نفتی در تهران دهه 1330 (9)جایگاه فروش فراورده های نفتی در تهران دهه 1330 (10)جایگاه فروش فراورده های نفتی در شهرستان سبزوار دهه 1310جایگاه فروش فراورده های نفتی شماره 1 در تهران دهه 1340