بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه گاز فازهای 21 و 20 پارس جنوبی عسلویه

پالایشگاه گاز فازهای 21 و 20 پارس جنوبی عسلویه سال 1393 سید مصطفی حسینی (1)پالایشگاه گاز فازهای 21 و 20 پارس جنوبی عسلویه سال 1393 سید مصطفی حسینی (2)پالایشگاه گاز فازهای 21 و 20 پارس جنوبی عسلویه سال 1393 سید مصطفی حسینی (3)پالایشگاه گاز فازهای 21 و 20 پارس جنوبی عسلویه سال 1393 سید مصطفی حسینی (4)پالایشگاه گاز فازهای 21 و 20 پارس جنوبی عسلویه سال 1393 سید مصطفی حسینی (5)پالایشگاه گاز فازهای 21 و 20 پارس جنوبی عسلویه سال 1393 سید مصطفی حسینی (6)پالایشگاه گاز فازهای 21 و 20 پارس جنوبی عسلویه سال 1393 سید مصطفی حسینی (7)پالایشگاه گاز فازهای 21 و 20 پارس جنوبی عسلویه سال 1393 سید مصطفی حسینی (8)پالایشگاه گاز فازهای 21 و 20 پارس جنوبی عسلویه سال 1393 سید مصطفی حسینی (9)پالایشگاه گاز فازهای 21 و 20 پارس جنوبی عسلویه سال 1393 سید مصطفی حسینی (10)پالایشگاه گاز فازهای 21 و 20 پارس جنوبی عسلویه سال 1393 سید مصطفی حسینی (11)پالایشگاه گاز فازهای 21 و 20 پارس جنوبی عسلویه سال 1393 سید مصطفی حسینی (12)پالایشگاه گاز فازهای 21 و 20 پارس جنوبی عسلویه سال 1393 سید مصطفی حسینی (13)