بانک عکس صنعت نفت ایران

بازدید جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت از فناوری اطلاعات

بازدید جوادی از فناوری اطلاعات (2)بازدید جوادی از فناوری اطلاعات (3)بازدید جوادی از فناوری اطلاعات (4)بازدید جوادی از فناوری اطلاعات (5)