بانک عکس صنعت نفت ایران

ساخت خط لوله كرمان

ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (1)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (2)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (3)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (4)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (5)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (6)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (7)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (8)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (9)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (10)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (11)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (12)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (13)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (14)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (15)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (16)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (17)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (18)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (19)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (20)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (21)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (9)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (23)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (24)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (25)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (26)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (27)ساخت خط لوله كرمان - سحر مختاري - 87-2-18 (28)