بانک عکس صنعت نفت ایران

انبارنفت جديد اردبيل

انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (1)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (2)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (3)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (4)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (5)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (6)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (7)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (8)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (9)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (10)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (11)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (12)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (13)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (14)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (15)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (16)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (17)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (18)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (19)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (20)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (21)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (22)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (23)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (24)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (25)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (26)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (27)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (28)انبارنفت جديد اردبيل سال 87 (29)