بانک عکس صنعت نفت ایران

منطقه پخش هرمزگان انبار نفت ناحيه قشم

منطقه پخش هرمزگان انبار نفت ناحيه قشم سال 11-85 (1)منطقه پخش هرمزگان انبار نفت ناحيه قشم سال 11-85 (2)منطقه پخش هرمزگان انبار نفت ناحيه قشم سال 11-85 (3)منطقه پخش هرمزگان انبار نفت ناحيه قشم سال 11-85 (4)منطقه پخش هرمزگان انبار نفت ناحيه قشم سال 11-85 (5)منطقه پخش هرمزگان انبار نفت ناحيه قشم سال 11-85 (6)