بانک عکس صنعت نفت ایران

واحد نمكزدايي گچساران

واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (1)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (2)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (3)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (4)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (5)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (6)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (7)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (8)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (9)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (10)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (11)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (12)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (13)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (14)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (15)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (16)واحد نمكزدايي گچساران سال 87 (17)