بانک عکس صنعت نفت ایران

بازديد علي كردان قائم مقام وزير نفت از سكوي سلمان

بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (1)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (2)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (3)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (4)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (5)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (6)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (7)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (8)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (9)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (10)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (11)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (12)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (13)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (14)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (15)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (16)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (17)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (18)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (19)بازديد علي كردان قاذم مقام وزير نفت از سكوي سلمان سال 2-87 سيد حسن حسيني (20)