بانک عکس صنعت نفت ایران

منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان

منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (1)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (2)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (3)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (4)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (5)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (6)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (7)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (9)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (10)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (11)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (12)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (13)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (14)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (15)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (16)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (17)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (18)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (19)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (20)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (21)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (22)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (23)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (24)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (25)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (26)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (27)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (28)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (30)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (31)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (32)منطقه پخش اصفهان انبار نفت شهيد منتظري اصفهان سال 86 (34)