بانک عکس صنعت نفت ایران

نمای هوایی منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس عسلویه

نمای هوایی منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس عسلویه سال 6-93 حسینی (1)نمای هوایی منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس عسلویه سال 6-93 حسینی (2)