بانک عکس صنعت نفت ایران

سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس

سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (1)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (2)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (4)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (6)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (7)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (8)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (9)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (10)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (11)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (12)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (13)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (14)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (15)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (16)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (17)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (18)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (19)سکوی حفاری دریایی در حال حفاری چاه های گازی فاز 22 پارس جنوبی خلیج فارس سال 6-93 حسینی (20)