بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار زنگنه وزیر نفت با وزیر انرژی ارمنستان

دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (1)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (2)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (3)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (4)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (5)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (6)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (7)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (8)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (9)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (10)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (11)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (12)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (13)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (14)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (16)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (17)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (19)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (20)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (22)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (23)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (24)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (25)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (26)دیدار زنگنه با وزیر انرژی ارمنستان 17-07-93 حسن حسینی (27)