بانک عکس صنعت نفت ایران

جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی

جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (9)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (11)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (14)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (16)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (19)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (21)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (24)بهرگان تاسیسات خشکی 15-05-93 حسن حسینی (23)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (30)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (31)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (33)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (35)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (42)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (44)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (45)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (47)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (48)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (50)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (52)جزیره خارک پایانه های نفتی اسکله تی 08-06-93 حسن حسینی (56)