بانک عکس صنعت نفت ایران

دوره آموزشی خبرنگاران رسانه ها توسط عماد حسینی امور مهندسی

دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (68)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (67)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (62)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (61)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (56)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (57)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (58)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (59)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (60)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (55)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (54)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (51)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (50)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (49)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (47)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (46)دوره آموزشی خبرنگاران در سالن شهید بهشتی با حضور عماد حسینی، نازیلا حقیقتی 6-11-93 (43)