بانک عکس صنعت نفت ایران

تقدیر از خانواده های شهدای گاز

تقدیر از خانواده های شهدای گاز 930709 (1)تقدیر از خانواده های شهدای گاز 930709 (2)تقدیر از خانواده های شهدای گاز 930709 (3)تقدیر از خانواده های شهدای گاز 930709 (4)تقدیر از خانواده های شهدای گاز 930709 (5)تقدیر از خانواده های شهدای گاز 930709 (7)تقدیر از خانواده های شهدای گاز 930709 (8)تقدیر از خانواده های شهدای گاز 930709 (9)تقدیر از خانواده های شهدای گاز 930709 (10)تقدیر از خانواده های شهدای گاز 930709 (11)