بانک عکس صنعت نفت ایران

نمای هوایی عسلویه سایت پتروشیمی

نمای هوایی عسلویه سایت پتروشیمی سال 10-83 حسینی