بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی مبین ماهشهر

مجتمع پتروشیمی مبین ماهشهر سال90 حسینی