بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی زاگرس عسلویه

مجتمع پتروشیمی زاگرس عسلویه سال3- 90 حسینی (1)مجتمع پتروشیمی زاگرس عسلویه سال3- 90 حسینی (2)