بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی تبریز

مجتمع پتروشیمی تبریز سال 77 حسینی (8)