بانک عکس صنعت نفت ایران

لوله های انتقال نفت و اسکله تی در جزیره خارک خلیج فارس

لوله های انتقال نفت و اسکله تی در جزیره خارک خلیج فارس سال 87 حسینی (2)لوله های انتقال نفت و اسکله تی در جزیره خارک خلیج فارس سال 87 حسینی