بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار جواد اوجی وزیر نفت با معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان

1 (1)رشید مردوف، معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستان و جواد اوجی، وزیر نفت ایران1 (3)1 (8)1 (14)1 (9)1 (10)1 (11)جواد اوجی وزیر نفت1 (12)1 (7)1 (13)1 (6)1 (15)1 (16)1 (17)

عکاس:مجتبی محمدقلی