بانک عکس صنعت نفت ایران

نشست ویژه وزیران نفت و انرژی اوپک

SHH_9218---CopySHH_9224---CopySHH_9231---CopySHH_9234---CopySHH_9257SHH_9285---CopySHH_9320---CopySHH_9337SHH_9365SHH_9389---CopySHH_9519SHH_9400---Copy-RecoveredSHH_9413---CopySHH_9436SHH_9444SHH_9484SHH_9551SHH_9507SHH_9586SHH_9600SHH_9327---CopySHH_9603SHH_9301---CopySHH_9606SHH_9387---CopySHH_9474SHH_9535SHH_9264---CopySHH_9457SHH_9416---Copy

عکاس:سید حسن حسینی