بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه گاز فازهای 4 و 5 پارس جنوبی عسلویه

پالایشگاه گاز فازهای 4 و 5 پارس جنوبی عسلویه سال 6-93 حسینی