بانک عکس صنعت نفت ایران

نشست ویژه وزیران نفت و انرژی اوپک

SHH_9436SHH_9484SHH_9507SHH_9301---CopySHH_9387---CopySHH_9474SHH_9519SHH_9457SHH_9416---CopySHH_9224---CopySHH_9320---CopySHH_9337SHH_9376SHH_9389---CopySHH_9400---Copy-Recovered