بانک عکس صنعت نفت ایران

علی فروزنده مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت

1-263211علی فروزنده مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت (1)2-233624علی فروزنده مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت (2)علی فروزنده مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت (3)3-232887