بانک عکس صنعت نفت ایران

وحیدرضا زیدی فر معاون امور مهندسی و پژوهش و فناوری وزیر نفت

وحیدرضا زیدی فر معاون امور مهندسی و پژوهش و فناوری وزیر نفت (2)وحیدرضا زیدی فر معاون امور مهندسی و پژوهش و فناوری وزیر نفت (1)وحیدرضا زیدی فر معاون امور مهندسی و پژوهش و فناوری وزیر نفت