بانک عکس صنعت نفت ایران

محسن خجسته مهر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

محسن خجسته مهر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران (1)محسن خجسته مهر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایرانمحسن خجسته مهر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران (4)محسن خجسته مهر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران (3)محسن خجسته مهر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران (5)محسن خجسته مهر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران (9)محسن خجسته مهر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران (10)محسن خجسته مهر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران (1)محسن خجسته مهر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران (2)محسن خجسته مهر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران (13)