بانک عکس صنعت نفت ایران

بازدید سرزده رئیس‌جمهوری از وزارت نفت

SHH_4894SHH_5091SHH_5103SHH_5116SHH_5168SHH_5194SHH_5225SHH_5241SHH_5247SHH_4894SHH_4907SHH_4931SHH_4935SHH_4965SHH_4993SHH_5083SHH_5144SHH_5225