بانک عکس صنعت نفت ایران

عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید

عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (1)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (2)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (3)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (4)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (5)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (6)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (7)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (8)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (9)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (10)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (11)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (12)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (13)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (14)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (15)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (16)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (17)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (18)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (19)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (20)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (21)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (22)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (23)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (24)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (25)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (26)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (27)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (28)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (29)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (30)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (31)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (32)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (33)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (34)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (35)عملیات اطفا حریق چاه شماره 147 رگ سفید 20-8-1396 مجتبی محسنی (36)