بانک عکس صنعت نفت ایران

بیژن عالی پور-مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

بیژن عالی پور-مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب-رضا رستمی (1)بیژن عالی پور-مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب-رضا رستمی (2)بیژن عالی پور-مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب-رضا رستمی (3)بیژن عالی پور-مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب-رضا رستمی (4)بیژن عالی پور-مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب-رضا رستمی (5)بیژن عالی پور-مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب-رضا رستمی (6)بیژن عالی پور-مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب-رضا رستمی (7)بیژن عالی پور-مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب-رضا رستمی (8)بیژن عالی پور-مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب-رضا رستمی (9)بیژن عالی پور-مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب-رضا رستمی (10)بیژن عالی پور-مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب-رضا رستمی (11)