بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه گاز فجر جم کنگان

پالایشگاه گاز فجر جم کنگان سال 90 حسینی (1)پالایشگاه گاز فجر جم کنگان سال 90 حسینی (2)