بانک عکس صنعت نفت ایران

تاسیسات صنعتی منطقه 7 انتقال گاز همدان

_MG_8230_MG_8224_MG_8221_MG_8166_MG_8167_MG_8177_MG_8190_MG_8216_MG_8158_MG_8152_MG_8146_MG_8118_MG_8113_MG_8233_MG_8101_MG_8082_MG_8062_MG_8053_MG_8047_MG_8043_MG_8035_MG_8032_MG_8030_MG_8004