بانک عکس صنعت نفت ایران

افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی شهدای مرودشت توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت

افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (23)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (32)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (33)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (69)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (66)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (42)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (37)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (71)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (72)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (77)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (98)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (96)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (91)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (83)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (100)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (102)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (103)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (106)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (124)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (120)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (110)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (109)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (128)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (131)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (136)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (237)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (221)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (208)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (148)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (260)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (264)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (259)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (248)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (278)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (310)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (327)افتتاح واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی مرودشت نازیلا حقیقتی (348)