بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران با اقتصاددانان مطرح کشور در کوشک

دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (243)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (238)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (232)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (231)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (206)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (210)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (219)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (225)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (195)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (185)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (173)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (156)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (136)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (138)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (152)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (132)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (127)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (122)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (120)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (105)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (106)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (109)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (111)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (101)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (100)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (99)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (98)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (95)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (96)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (97)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (94)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (93)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (90)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (86)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (67)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (72)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (74)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (81)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (63)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (61)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (58)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (55)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (44)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (45)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (52)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (43)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (42)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (38)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (33)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (8)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (27)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (29)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (31)دیدار وزیر با اقتصاددانان در کوشک 26 بهمن 94 نازیلا حقیقتی (6)