بانک عکس صنعت نفت ایران

زاروبژنفت روس و شرکت ملی نفت ایران یادداشت تفاهم امضا کردند

1692116925169241692316922169291692816927169261693216931169301693416935169361693716938169391694116942169431694416945